AV

AV
(Verkoopvoorwaarden)

VERKOOPVOORWAARDEN

Artikel 1 - Definities

Wij duiden hierna aan:

- 'Site': de site https://www.fashiontherapy.net en al zijn pagina's.
- 'Producten': alle producten (materieel) en diensten (immaterieel) die op de site gekocht of geabonneerd kunnen worden.
- 'Uitgever': de persoon, moreel of fysiek, die verantwoordelijk is voor de editie en de inhoud van de site, en wordt vermeld in de wettelijke vermeldingen van de site.
- 'Gebruiker': de internetgebruiker die de site bezoekt en gebruikt.
- 'Klant': de internetgebruiker die op de site een product of dienst koopt.

Artikel 2 - Vermeldingen opgelegd door de wet van vertrouwen in de digitale economie en het doel van de site

Deze site wordt uitgegeven door Why be normal SNC.De wettelijke informatie over de host en de uitgever van de site, met name de contactgegevens en eventuele kapitaal- en registratie-informatie, wordt verstrekt in de juridische kennisgevingen van deze site.Informatie over het verzamelen en verwerking van persoonsgegevens (beleid en verklaring) zijn voorzien in het charter persoonsgegevens van de site.Deze site biedt de online verkoop van kleding aan.De site is open en gratis voor alle internetgebruikers. . De verwerving van een goed of een dienst, of de creatie van een ledenruimte, of meer in het algemeen de navigatie op de site veronderstelt de aanvaarding door de internetgebruiker van het geheel van deze algemene voorwaarden. , die erkent door hetzelfde feit om er volledige kennis van te hebben genomen. Deze aanvaarding kan bijvoorbeeld voor de internetgebruiker bestaan ​​uit het aanvinken van het vakje dat overeenkomt met de zin van aanvaarding van deze algemene voorwaarden, met bijvoorbeeld de vermelding “Ik erken kennis te hebben genomen van alle algemene voorwaarden van de site en deze te hebben aanvaard. ". Het aanvinken van dit vakje wordt geacht dezelfde waarde te hebben als een handgeschreven handtekening van de kant van de internetgebruiker Aanvaarding van deze algemene voorwaarden veronderstelt van de kant van de gebruiker dat hij hiertoe over de nodige rechtsbevoegdheid beschikt. Indien de gebruiker minderjarig is of niet over deze rechtsbevoegdheid beschikt, verklaart hij de machtiging te hebben van een leermeester, een curator of zijn wettelijke vertegenwoordiger.De internetgebruiker erkent de bewijskracht van automatische opnamesystemen van de uitgever van deze site en, tenzij hij het tegendeel bewijst, doet hij afstand van het recht om ze te betwisten in geval van een geschil. De Uitgever stelt de Klant op zijn Site een vertrouwelijkheidscharter ter beschikking waarin alle informatie wordt gespecificeerd met betrekking tot het gebruik van de persoonsgegevens van de Klant die door de Uitgever zijn verzameld en de rechten die de Klant heeft met betrekking tot deze persoonsgegevens. Het gegevensprivacybeleid maakt deel uit van de AV. Aanvaarding van deze AV impliceert daarom aanvaarding van het gegevensprivacybeleid.

Artikel 3 - Kenmerken van de aangeboden producten en diensten

De aangeboden producten en diensten zijn die welke voorkomen in de catalogus die op de site is gepubliceerd. Deze producten en diensten worden aangeboden binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. Elk product gaat vergezeld van een beschrijving die door de uitgever is opgesteld op basis van de beschrijvingen van de leverancier. De foto's van de producten in de catalogus geven een getrouw beeld van de aangeboden producten en diensten, maar zijn niet contractueel voor zover ze geen perfecte gelijkenis met de fysieke producten kunnen garanderen.De klantenservice van deze site is bereikbaar via e-mail op het volgende adres : of per post naar het adres vermeld in de wettelijke kennisgevingen, in welk geval de uitgever zich ertoe verbindt binnen 7 dagen te antwoorden.Why be normal stelt zijn gebruikers en klanten ook een hotline of telefonische ondersteuning ter beschikking om hun vragen te beantwoorden. De hotline is telefonisch bereikbaar op (niet-premium nummer).

Artikel 4 - Tarieven

Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen in de catalogus de prijzen in euro, alle belastingen inbegrepen (TTC), rekening houdend met de btw die van toepassing is op de dag van de bestelling.

Why be normal behoudt zich het recht voor om elke wijziging in het btw-tarief door te rekenen in de prijs van de producten of diensten. De uitgever behoudt zich ook het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen. De prijs die op de dag van de bestelling in de catalogus staat, is echter de enige die van toepassing is op de koper.

Artikel 5 - Ledengedeelte

De op de site geregistreerde gebruiker (lid) heeft de mogelijkheid om er toegang toe te krijgen door verbinding te maken met behulp van zijn identificatoren (e-mailadres gedefinieerd tijdens registratie en wachtwoord) of mogelijk door systemen zoals verbindingsknoppen te gebruiken sociale netwerken van derden. De gebruiker is volledig verantwoordelijk voor de bescherming van het door hem gekozen wachtwoord. Het wordt aangemoedigd om complexe wachtwoorden te gebruiken. Als het wachtwoord vergeten is, kan het lid een nieuw aanmaken. Dit wachtwoord vormt de garantie voor de vertrouwelijkheid van de informatie in zijn "mijn account"-sectie en het is de gebruiker daarom verboden om het door te geven of mee te delen aan een derde partij. Als dit niet het geval is, kan de redacteur van de site niet verantwoordelijk worden gehouden voor ongeoorloofde toegang tot een gebruikersaccount.Het creëren van een persoonlijke ruimte is een essentiële voorwaarde voor elke bestelling of bijdrage van een lid aan deze site. Hiertoe wordt het lid gevraagd om een ​​aantal persoonlijke gegevens te verstrekken. Het lid stemt ermee in om nauwkeurige informatie te verstrekken.Het doel van het verzamelen van gegevens is het aanmaken van een "ledenaccount". Met dit account kan het klantenlid al zijn bestellingen op de site raadplegen. Als de gegevens in de ledenaccountsectie zouden verdwijnen als gevolg van een technische storing of een geval van overmacht, kunnen de site en de uitgever niet aansprakelijk worden gesteld, aangezien deze informatie geen bewijskracht heeft, maar alleen informatief is. De pagina's met betrekking tot de ledenaccounts kunnen vrij worden afgedrukt door de houder van de betreffende account, maar vormen geen bewijs, ze hebben alleen een informatief karakter en zijn bedoeld om een ​​effectief beheer van zijn bestellingen of bijdragen door het lid te verzekeren. behoudt zich het exclusieve recht voor om de ledenaccounts te verwijderen account van elk lid dat deze algemene voorwaarden heeft geschonden (in het bijzonder, maar zonder dat dit voorbeeld enig uitputtend karakter heeft, wanneer het lid willens en wetens foutieve informatie heeft verstrekt, bij de registratie en het aanmaken van zijn persoonlijke ruimte) of elk account dat gedurende minstens een jaar. Deze verwijdering zal waarschijnlijk geen schade opleveren voor het uitgesloten lid, dat hierdoor geen aanspraak kan maken op enige vergoeding. Deze uitsluiting sluit niet uit dat de uitgever juridische stappen tegen het lid kan ondernemen, wanneer de feiten dit rechtvaardigen.

Artikel 6 - Vrijstelling van aansprakelijkheid van de uitgever in het kader van de uitvoering van dit contract

In geval van onmogelijkheid om toegang te krijgen tot de site, als gevolg van technische problemen of van welke aard dan ook, kan de gebruiker geen aanspraak maken op schadevergoeding en kan hij geen aanspraak maken op enige schadevergoeding.De onbeschikbaarheid, zelfs langdurig en zonder beperking van de duur, van een of meer producten, kan niet vormen een nadeel voor internetgebruikers en kunnen op geen enkele manier aanleiding geven tot het toekennen van schadevergoeding door de site of de uitgever ervan. De foto's en afbeeldingen van de producten die op de site worden gepresenteerd, hebben geen contractuele aard, de uitgever van deze site kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld als de kenmerken van de objecten verschillen van de afbeeldingen op de site of als deze laatste onjuist of onvolledig zijn .

De hyperlinks op deze site kunnen verwijzen naar andere websites en de uitgever van deze site kan niet aansprakelijk worden gesteld als de inhoud van deze sites in strijd is met de geldende wetgeving. Evenzo kan de verantwoordelijkheid van de uitgever van deze site niet worden ingeroepen als het bezoek van de internetgebruiker aan een van deze sites hem schade berokkent.

Artikel 7 - Intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de op deze site gepubliceerde elementen

Alle elementen van deze site zijn eigendom van de uitgever of van een derde partij, of worden door de uitgever op de site gebruikt met toestemming van de eigenaar. Elke kopie van de logo's, tekstuele, pictografische of video-inhoud, zonder dat deze lijst uitputtend is, is ten strengste verboden en staat gelijk aan vervalsing. Elk lid dat zich schuldig maakt aan inbreuken, zou zijn account kunnen zien worden verwijderd zonder voorafgaande kennisgeving of schadevergoeding en zonder dat deze verwijdering hem schade kan berokkenen, zonder voorbehoud van eventuele latere gerechtelijke stappen tegen hem, op initiatief van de uitgever van deze site of zijn vertegenwoordiger.

Artikel 8 - Beperking van aansprakelijkheid

De verantwoordelijkheid van de site-editor kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit het gebruik van het internetnetwerk, zoals verlies van gegevens, inbraak, virus, onderbreking van de service van de site, enz. De site-editor, in het bijzonder in het online verkoopproces is slechts gebonden door een middelenverbintenis.De uitgever van de Why be normal-site kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de niet-uitvoering van het gesloten contract als gevolg van een overmachtsituatie. Met betrekking tot de gekochte producten aanvaardt de uitgever geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgschade als gevolg van aanwezige bedrijfsschade, gederfde winst, schade of kosten die kunnen ontstaan. De keuze en de aankoop van een product of een dienst vallen onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de klant. De gehele of gedeeltelijke onmogelijkheid om de producten te gebruiken, met name wegens incompatibiliteit van de apparatuur, kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding, terugbetaling of ter discussie stellen van de verantwoordelijkheid van de uitgever, behalve in het geval van een bewezen verborgen gebrek. , non-conformiteit. , defect of uitoefening van het herroepingsrecht indien van toepassing, d.w.z. als de klant geen professional is en het contract dat is gesloten voor de verwerving van het goed of de dienst herroeping toestaat, volgens de artikelen van Boek VI van het Wetboek van economisch recht. In geval van niet-levering van een bestelling of een deel van een bestelling, beschikt de klant over een termijn van 60 dagen vanaf de geplande leveringsdatum om de bestelling automatisch te laten annuleren door een aangetekende brief met ontvangstbevestiging te sturen. Na deze periode wordt geen enkele klacht aanvaard.De gebruiker geeft uitdrukkelijk toe de site op eigen risico en onder zijn exclusieve verantwoordelijkheid te gebruiken. De site biedt de gebruiker alleen informatie ter informatie, met onvolkomenheden, fouten, weglatingen, onnauwkeurigheden en andere ambivalenties die kunnen bestaan. Why be normal kan in ieder geval op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld: - voor enigerlei directe of indirecte schade, in het bijzonder met betrekking tot winstderving, verlies van inkomsten, verlies van klanten, gegevens die andere kunnen voortvloeien uit het gebruik van de site, of integendeel door de onmogelijkheid van het gebruik ervan; - door een storing, door het niet beschikbaar zijn van toegang, door verkeerd gebruik, door een slechte configuratie van de computer van de gebruiker, of door het gebruik van een weinig gebruikte browser door de gebruiker; - de inhoud van advertenties en andere links of externe bronnen die toegankelijk zijn voor de gebruiker vanaf de site.

Artikel 9 - Toegang tot de site

De verantwoordelijkheid van de uitgever van de site kan niet worden ingeroepen vanwege de technische onbeschikbaarheid van de verbinding, hetzij door overmacht, onderhoud, actualisering, wijziging van de site, een tussenkomst van de host, een interne of externe staking, een netwerkstoring, een stroomstoring of zelfs een onjuiste configuratie of gebruik van de computer van de gebruiker.

Artikel 10 - Sluiting van de rekening

Elke gebruiker is vrij om zijn account op de site te sluiten. Hiervoor moet het lid een e-mail sturen naar de site waarin hij aangeeft dat hij zijn account wenst te verwijderen. Herstel van zijn gegevens is dan niet mogelijk.

Artikel 11 - Toepasselijk recht en mediation

Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de toepassing van het Belgisch recht. Ze kunnen op elk moment worden gewijzigd door de uitgever van de site of zijn vertegenwoordiger. De algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de gebruiker zijn deze die van kracht zijn op de dag van zijn bestelling of zijn verbinding met deze site. De uitgever verbindt er zich vanzelfsprekend toe al zijn oude algemene voorwaarden te bewaren en ze te bezorgen aan elke gebruiker die daarom verzoekt.Algemene voorwaarden kunnen vóór elke gerechtelijke procedure worden voorgelegd aan het oordeel van de site-editor met het oog op een minnelijke schikking. Er wordt uitdrukkelijk aan herinnerd dat verzoeken om minnelijke schikking de termijnen voor het instellen van rechtsvorderingen niet opschorten. Behoudens andersluidende bepalingen van openbare orde, zijn alle rechtsvorderingen met betrekking tot de uitvoering van dit contract onderworpen aan de bevoegdheid van de rechtbanken binnen de jurisdictie van het hof van beroep waar de zaak aanhangig is gemaakt.ConsumentenbemiddelingIn overeenstemming met Boek XVI van het Wetboek van economisch recht, Why be normal SNC biedt haar particuliere cliënten, in het kader van geschillen die niet in der minne zijn opgelost, de Consumentenombudsdienst aan, waarvan de contactgegevens als volgt zijn: Consumentenombudsdienst - Koning Albert II-laan 8, 1000 Brussel - Tel. : 02 702 52 20- Fax: 02 808 71 29- E-mail: contact@mediationconsommateur.be- Website: http://mediationconsommateur.be Er wordt aan herinnerd dat bemiddeling niet verplicht is, maar alleen wordt aangeboden om geschillen op te lossen waarbij een beroep op de rechter wordt vermeden.

Artikel 12 - Gebruik van cookies

Een "Cookie" maakt de identificatie van de gebruiker van een site mogelijk, de personalisatie van zijn raadpleging van de site en de versnelling van de weergave van de site dankzij de opname van een gegevensbestand op zijn computer. De site zal waarschijnlijk voornamelijk "cookies" gebruiken om 1) browsestatistieken te verkrijgen om de ervaring van de gebruiker te verbeteren, en 2) toegang te verlenen tot een ledenaccount en tot inhoud die niet toegankelijk is zonder een verbinding. op de hoogte van deze praktijk en machtigt de site-editor om deze te gebruiken. De uitgever verbindt zich ertoe de inhoud van deze "Cookies" nooit mee te delen aan derden, behalve in het geval van een gerechtelijke vordering. De Gebruiker kan de registratie van "Cookies" weigeren of zijn browser configureren om gewaarschuwd te worden alvorens "Cookies" te accepteren. Om dit te doen, moet de Gebruiker zijn browser configureren: - Voor Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies - Voor Safari: https: //support .apple.com/fr-fr/ht1677- Voor Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&hlrm=en&safe=on- Voor Firefox: https://support .mozilla. org/en/kb/enable-disable-cookies- Voor Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/en/cookies.html

Artikel 13 - Wijze van inschrijven op bestellingen en beschrijving van het aankoopproces

We definiëren hieronder als "Winkelmandje" het immateriële object dat alle goederen of diensten groepeert die door de gebruiker van de site zijn geselecteerd voor een aankoop door op deze objecten te klikken. Zodra de internetgebruiker denkt dat hij alle items die hij wil kopen heeft geselecteerd en aan zijn winkelmandje heeft toegevoegd, heeft hij de mogelijkheid om zijn bestelling te valideren en toegang te krijgen tot zijn winkelmandje door op de daarvoor bestemde knop te klikken. Hij wordt dan doorgestuurd naar een overzichtspagina waar hij het aantal en de kenmerken van de bestelde producten, evenals hun eenheidsprijs, te weten komt of waar hij wordt geïnformeerd. Als hij zijn bestelling wil valideren, moet de internetgebruiker het vakje met betrekking tot de bekrachtiging van deze algemene verkoopvoorwaarden aanvinken en op de validatieknop klikken. De internetgebruiker wordt dan doorgestuurd naar een pagina waar hij de velden van het bestelformulier moet invullen. In het laatste geval zal hij een aantal persoonlijke gegevens over hem moeten invullen, noodzakelijk voor het goede verloop van de bestelling. Zodra de internetgebruiker het formulier heeft ingevuld, wordt hij vervolgens uitgenodigd zijn betaling te verrichten met de betaalmiddelen vermeld in het gedeelte van deze algemene voorwaarden met betrekking tot betalingen. Na enkele ogenblikken ontvangt de internetgebruiker een e-mail ter bevestiging van de bestelling, die hem herinnert aan de inhoud van de bestelling en de prijs ervan. De verkochte producten en artikelen blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van hun prijs, in overeenstemming met dit eigendomsvoorbehoud.

Artikel 14 - Betalingsinformatie

De internetgebruiker kan op deze site een bestelling plaatsen en kan betalen met bankkaart, creditcard, paypal.Betalingen met bankkaart worden uitgevoerd door middel van beveiligde transacties die worden aangeboden door een aanbieder van een online betalingsplatform.site heeft geen toegang tot enige gegevens met betrekking tot het betaalmiddel van de gebruiker. De betaling wordt rechtstreeks gedaan aan de bank of betalingsprovider die de betaling van de klant ontvangt. In geval van betaling per cheque of overschrijving beginnen de in onderstaand artikel bepaalde leveringstermijnen pas te lopen vanaf de datum van de effectieve ontvangst van de betaling door de verkoper, die dit met alle middelen kan bewijzen. De beschikbaarheid van producten wordt aangegeven op de site, in de beschrijving van elk artikel.

Artikel 15 - Levering of terbeschikkingstelling

De leveringskosten worden vóór elke betaling aan de klant meegedeeld en hebben enkel betrekking op leveringen in België, Frankrijk. Voor elke andere plaats van levering is het aan de klant om contact op te nemen met de klantenservice.Tenzij anders vermeld op de site tijdens het bestelproces of in de beschrijving van de bestelde producten, verbindt de uitgever zich ertoe de producten te leveren binnen een termijn van maximaal 10 dagen na ontvangst van de bestelling.De koper kan een pakket weigeren op het moment van levering als hij een afwijking opmerkt met betrekking tot de levering (beschadiging, ontbrekend product in vergelijking met de leveringsbon, beschadigd pakket, kapotte producten...); elke afwijking moet dan verplicht door de koper worden aangegeven op de leveringsbon, in de vorm van handgeschreven reserveringen, vergezeld van de handtekening van de koper. Om zijn recht van weigering uit te oefenen, moet de koper de beschadigde of defecte verpakking(en) openen in aanwezigheid van de vervoerder en hem de beschadigde goederen laten terugnemen. Bij niet-naleving van deze vereisten zal de koper zijn recht van weigering niet kunnen uitoefenen en zal het bedrijf Why be normal niet verplicht zijn om in te gaan op het verzoek om het recht van weigering van de koper uit te oefenen. per post naar de uitgever, de uitgever zal na ontvangst van het retourpakket contact opnemen met de koper om te vragen wat hij met zijn bestelling moet doen. Als de koper het pakket ten onrechte heeft geweigerd, kan hij vragen om het terug te sturen door eerst de verzendkosten voor de nieuwe zending te betalen. Ook voor bestellingen waarvan de verzending bij bestelling gratis was, moeten de portokosten worden betaald.In geval van een leverings- of omruilfout (indien het herroepingsrecht van toepassing is volgens artikel 53 van boek VI van het Wetboek van economisch recht), kan elk product worden geruild of terugbetaald moet worden teruggestuurd naar het bedrijf Why be normal in zijn geheel en in perfecte staat. Elk gebrek dat het gevolg is van onhandigheid of een verkeerde zet van de koper, kan niet worden toegeschreven aan de firma Why be normal.Conform artikel 53 van boek VI van het Wetboek van economisch recht, en indien het herroepingsrecht van toepassing is, heeft de consument een periode van 14 werkdagen vanaf de datum van levering van zijn bestelling om elk artikel dat niet bij hem past te retourneren en om een ​​omruiling of terugbetaling zonder boete te vragen, met uitzondering van de retourkosten. , binnen veertien dagen na ontvangst door Why be normal of het restitutieverzoek. Het product moet in perfecte staat geretourneerd worden. Indien nodig moet het vergezeld gaan van al zijn accessoires. Indien de voorgaande verplichtingen niet worden nagekomen, verliest de koper zijn herroepingsrecht en wordt het product op zijn kosten aan hem geretourneerd. Het wordt de koper aanbevolen om de retourzending uit te voeren via een oplossing die een follow-up van het pakket mogelijk maakt. Anders, als het geretourneerde pakket het bedrijf Why be normal niet bereikt, is het niet mogelijk om een ​​onderzoek in te stellen bij de postdiensten om hen te vragen het laatste te lokaliseren.De retourkosten in geval van herroeping blijven ten laste van de Na ontvangst en aanvaarding van de klacht zal het bedrijf Why be normal per e-mail, fax of telefoon de koper de voorwaarden voor omruiling of terugbetaling van de producten meedelen. Om de aanvraag correct te kunnen verwerken, wordt de klant verzocht een kopie van de factuur bij elke klacht te voegen. De terugbetaling gebeurt per cheque of overschrijving.Elke vertraging in de levering van meer dan zeven werkdagen kan leiden tot de oplossing van de verkoop op initiatief van de consument, op schriftelijk verzoek van hem per aangetekende brief met ontvangstbevestiging. De consument krijgt dan binnen een termijn van maximaal veertien dagen de bedragen terugbetaald die hij bij de bestelling heeft betaald. Deze clausule is niet van toepassing indien de vertraging in de levering te wijten is aan overmacht. In een dergelijk geval verbindt de klant zich ertoe geen juridische stappen te ondernemen tegen de site en zijn uitgever en ziet hij af van het recht om te profiteren van de oplossing van de verkoop waarin dit artikel voorziet.

Artikel 16 - Garantie van producten gekocht op deze site

Alle artikelen die op deze site zijn gekocht, genieten de volgende wettelijke garanties, voorzien in de artikelen 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek;

Garantie voor alle klanten

De verkoper is verplicht om een ​​goed te leveren in overeenstemming met het contract en om te reageren op elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat tijdens de levering van het goed. De conformiteitsgarantie kan worden uitgeoefend indien er een gebrek bestaat op de dag van inbezitneming van het product, en de verkoper is aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat zichtbaar wordt binnen een periode van twee jaar vanaf dat moment.

Wanneer het gebrek zich voordoet binnen 6 maanden na deze datum, wordt het verondersteld aanwezig te zijn geweest bij de levering van de goederen. Aan de andere kant, na deze periode van 6 maanden, is het aan de klant om te bewijzen dat het defect bestond op het moment dat hij het eigendom in bezit nam.

Garantie tegen verborgen gebreken

De klant kan de uitoefening van de garantie tegen verborgen gebreken vragen als de geconstateerde gebreken niet tijdens de aankoop zijn opgetreden, vóór de aankoop plaatsvonden (en dus niet het gevolg zijn van bijvoorbeeld normale slijtage van het product) en voldoende ernstig zijn (het gebrek moet het product ofwel ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor het bedoeld is, ofwel dat gebruik zodanig aantasten dat de koper het product niet of niet voor een dergelijke prijs zou hebben gekocht als hij van de defect).

De producten die door de verkoper op deze site worden aangeboden, profiteren, naast de wettelijke garantie die, indien van toepassing, altijd op hen van toepassing is, van een garantie die specifiek is voor de site en wordt verstrekt door Why be normal SNC, onder de volgende voorwaarden: "" .

Klachten, verzoeken om omruiling of terugbetaling voor een niet-conform product moeten per post of per e-mail worden ingediend op de adressen die worden vermeld in de wettelijke kennisgevingen van de site. De verzendkosten van de retourzending zijn voor rekening van de koper.

In geval van niet-conformiteit van een geleverd product, kan het worden teruggestuurd naar de verkoper die het zal omruilen. Als het product niet kan worden geruild (verouderd product, niet op voorraad, enz.), wordt de koper terugbetaald door overschrijving van het bedrag van zijn bestelling.

Artikel 17 - Archivering

Why be normal zal inkooporders en facturen archiveren op een betrouwbare en duurzame drager die een getrouwe kopie vormt.De geautomatiseerde registers zullen door de partijen worden beschouwd als bewijs van communicatie, bestellingen, betalingen en transacties tussen de partijen.

Artikel 18 - Randvoorwaarden

Als een bepaling van de Algemene voorwaarden onwettig, nietig of om enige andere reden niet-afdwingbaar wordt bevonden, wordt die bepaling geacht scheidbaar te zijn van de Voorwaarden en heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen. Deze huidige voorwaarden beschrijven de volledige overeenkomst tussen de gebruiker en de website. Ze vervangen alle eerdere of gelijktijdige schriftelijke of mondelinge overeenkomsten. De voorwaarden zijn niet overdraagbaar, overdraagbaar of sublicentieerbaar door de gebruiker zelf.Een gedrukte versie van de voorwaarden en van alle mededelingen in elektronische vorm kan worden gevraagd in gerechtelijke of administratieve procedures met betrekking tot de voorwaarden. De partijen komen overeen dat alle correspondentie met betrekking tot deze algemene voorwaarden in de Franse taal moet worden geschreven.

Artikel 19 - Kennisgevingen

Elke kennisgeving of kennisgeving met betrekking tot deze algemene voorwaarden, de wettelijke kennisgevingen of het handvest van persoonsgegevens moet schriftelijk worden gedaan en moet persoonlijk, aangetekend of aangetekend worden afgeleverd, per post door een nationaal erkende koeriersdienst die een regelmatige controle van haar pakketten mogelijk maakt , of per e-mail naar de adressen vermeld in de wettelijke kennisgevingen van de site, met vermelding van uw achternamen, voornamen, contactgegevens en onderwerp van de kennisgeving.

Artikel 20 - Klachten

Elke klacht met betrekking tot het gebruik van de website, de op deze site aangeboden dienst of enige andere gerelateerde dienst, de pagina's van de site op sociale netwerken of de algemene voorwaarden, wettelijke kennisgevingen of het handvest van persoonsgegevens moet binnen 365 dagen na de dag van ontstaan ​​van het probleem dat aanleiding geeft tot de klacht, ongeacht enige wet of rechtsregel die daarmee strijdig is. In het geval dat een dergelijke claim niet binnen de volgende 365 dagen is ingediend, zal een dergelijke claim voor altijd niet van toepassing zijn in de rechtbank.

Artikel 21 - Onjuistheden

Het is mogelijk dat er overal op de website en in de aangeboden diensten, en in beperkte mate, onnauwkeurigheden of fouten voorkomen, of informatie die in strijd is met de algemene voorwaarden, de wettelijke vermeldingen of het handvest van persoonsgegevens. Bovendien is het mogelijk dat derden ongeoorloofde wijzigingen aanbrengen aan de site of aan gerelateerde diensten (sociale netwerken, enz.).

In een dergelijke situatie heeft de gebruiker de mogelijkheid om per post of per e-mail contact op te nemen met de uitgever van de site op de adressen die worden vermeld in de wettelijke kennisgevingen van de site, met indien mogelijk een beschrijving van de fout en de locatie (URL), zoals evenals voldoende contactgegevens.